Szkoła Podstawowa Wijewo
Strona główna
Aktualności
Kontakt
Nauczyciele
Plany lekcji
Szukaj
Odpowiedzi na pytania
Samorząd uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Podręczniki
Rada Rodziców
mainmenu
Statut szkoły Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
15.04.2014.
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIJEWIE Rozdział 1 Nazwa szkoły i inne informacje o szkole § 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Wijewie. 2. Szkoła Podstawowa zwana dalej szkołą ma siedzibę w Wijewie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12. 3. Szkoła używa pieczęci urzędowej, okrągłej z godłem o treści: Szkoła Podstawowa w Wijewie 4. Szkoła używa pieczątki podłużnej o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA ul. Powst. Wlkp. 12 tel. 0655494020 REGON 411102633 NIP 697-19-51-617 § 2 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wijewo. 2. Organem nadzoru pedagogicznego nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 3. Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat. 4. Nauka w szkole podstawowej kończy się obowiązkowym sprawdzianem poziomu opano-wania umiejętności przeprowadzanym w ostatnim roku nauki, dającym możliwość dalszego kształcenia w gimnazjum. Rozdział 2 Cele i zadania szkoły § 3 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, 3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb dane-go środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 2. Cele edukacyjne szkoły. Rozwinięcie i ukształtowanie następujących cech: 1) chęć i gotowość do nauki, 2) zamiłowanie do aktywności fizycznej i twórczej, 3) szacunek dla norm obowiązujących w społeczności szkolnej, 4) umiejętność korzystania ze źródeł wiedzy dostępnych w domu i szkole, 5) świadomość zasad higieny i nawyku stosowania ich w życiu codziennym, 6) gotowość pozytywnego patrzenia na świat, pogody ducha, 7) kontakt ze sztuką, 8) chęć i umiejętność współdziałania w grupie, 9) krytycyzm wobec źródeł wiedzy i nauki szkolnej, 10) umiejętność stawiania sobie celów, planowania działań i wytrwałego dążenia do ich realizacji, 11) tolerancja, 12) chęć i gotowość prowadzenia działań o charakterze społecznym. 3. Zadania edukacyjne szkoły. 1) zapewnienie opieki i stworzenie życzliwego klimatu dla wszechstronnego i harmonij-nego rozwoju w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną, 2) kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało oraz umiejętności praktycznego stosowa-nia zasad higieny, 3) łączenie aktywności poznawczej z aktywnością społeczną: a) rozwijanie samodzielności, b) rozwijanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności przez całą działalność ucznia (indywidualna, zbiorowa), c) kształtowanie nawyków związanych ze współżyciem społecznym, 4) umacnianie poczucia podmiotowości i wiary we własne siły, z równoczesnym przygo-towaniem do podejmowania świadomych dłuższych i systematycznych wysiłków w kie-runku realizacji założonych celów, 5) rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej oraz zachęcanie do indywidualnej dzia-łalności twórczej, w tym także ekspresji artystycznej i ruchowej, 6) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej, 7) rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania oraz formułowania myśli i poprawnego wyrażania ich w mowie i piśmie, z zastosowaniem rozmaitych form wypowiedzi w za-kresie wszystkich działań edukacyjnych, 8) rozwijanie i praktyczne ćwiczenie sprawności matematycznej w zakresie określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz umiejętności stosowania nabytych umiejętności w innych dziedzinach, a w szczególności w życiu co-dziennym, 9) umożliwienie poznania świata w rozmaitych aspektach: kulturowym, historycznym, przyrodniczym, filozoficznym i społecznym w zakresie dostępnym doświadczeniu ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem opanowania pojęć i narzędzi niezbędnych w przyszłej edukacji. 4. Naczelnym celem wychowania w szkole jest: Wychowanie dziecka świadomego do dokonywania wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego. 5. Zadania wychowawcze szkoły: 1) opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków, 2) ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowi-skowej, 3) przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia, 4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśni-czego. 6. Zadania nauczyciela wychowującego: 1) kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija strefy swojej osobowości, 2) kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzenia wolnego czasu, 3) budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę. 7. Sposób wykonania zadań szkolnych z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia: Kierunek działania szkoły Obszar praktycznej realizacji A. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności for-mułowania myśli i poprawnego wyrażania ich w mowie i piśmie, z zastosowaniem rozmaitych form wypowiedzi w zakresie wszystkich dzie-dzin kształcenia. • program nauczania przedmiotów obowiąz-kowych, B. Rozwijanie sprawności matematycznej w zakresie rachunków w zbiorze liczb wymier-nych oraz posługiwania się podstawowymi poję-ciami geometrycznymi. Praktyczne stosowanie umiejętności matematycznych w różnych dzie-dzinach wiedzy, a w szczególności w życiu co-dziennym. • program nauczania przedmiotów obowiąz-kowych, C. Poznawanie świata w rozmaitych aspektach: historycznym, geograficznym, biologicznym, filozoficznym i społecznym; opanowanie pojęć, narzędzi i umiejętności niezbędnych w przyszłej edukacji przedmiotowej. • program nauczania przedmiotów obowiąz-kowych, • zajęcia dodatkowe, D. Tworzenie życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymaniu chęci i gotowości do nauki, świa-domemu podejmowaniu coraz trudniejszych za-dań, a równocześnie zachowaniu przez ucznia pogody ducha i umiejętności pozytywnego po-dejścia do świata. • organizacja i metodyka pracy, sprzyjająca tworzeniu atmosfery życzliwości i przyjaź-ni(np. system oceniana), styl prowadzenia zajęć szkolnych, • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów, • postawa nauczycieli i wychowawcy klasy. E. Rozwijanie aktywności poznawczej, kształto-wanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy i poczucia autonomii ucznia jako partnera nauczy-cieli w procesie nauczania – uczenia się, wdra-żanie do samodzielnego formułowania wniosków i sądów. • organizacja i metodyka pracy, sprzyjająca rozwijaniu samodzielności uczniów, • respektowanie ich prawa do otrzymywania informacji oraz samodzielnego podejmowania decyzji związanych z nauką szkolną, styl prowadzenia zajęć szkolnych, • konsekwentne utrzymywanie kontaktu nau-czycieli z uczniami: wymiana poglądów, szacunek dla opinii, nawet błędnych, wygła-szanych przez uczniów, • postawa nauczycieli i wychowawcy klasy, F. Łączenie aktywności poznawczej z aktywno-ścią społeczną – rozwijanie postawy społecznej poprzez całą działalność ucznia, indywidualną i w zespole. • działania stałe i okazjonalne związane z ży-ciem społecznym klasy i szkoły, • indywidualizacja wymagań, zarówno nau-kowych, jak i związanych z funkcjonowa-niem w społeczności szkolnej, • postawa i rola wychowawcy klasy, G. Kształtowanie szacunku dla norm obowiązujących w społeczności szkolnej. • jasne określenie norm obowiązujących w społeczności szkolnej, • stopniowe wprowadzenie zmian w zakresie praw i obowiązków w miarę dorastania uczniów, • uwzględnianie opinii uczniów w sprawie obowiązujących ich norm, • przestrzeganie norm przez wszystkich nau-czycieli, H. Pobudzanie aktywności twórczej uczniów i kształtowanie odbioru zjawisk artystycznych. • program nauczania przedmiotów obowiąz-kowych, • program zajęć wychowawczych, • zajęcia dodatkowe, • działania stałe i okazjonalne związane z ży-ciem społecznym klasy i szkoły, I. Kształtowanie nawyków higienicznych, w tym codziennej aktywności fizycznej. • program kultury fizycznej i zajęć wycho-wawczych, • zajęcia dodatkowe, • działania stałe okazjonalne związane z życiem społecznym klasy i szkoły, • postawa i rola wychowawcy klasy, Rozdział 3 Zespoły nauczycielskie § 4 1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy (nauczyciele klas 1-3), międzyprzedmiotowy (nauczyciele klas 4-6) i wychowawczy (wychowawcy klas 1-6). 2. Pracą zespołów kierują powołani przez dyrektora przewodniczący zespołów. 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego i międzyprzedmiotowego obejmują: a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji pro-gramów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, c) wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania oraz analiz i wniosków z testów diagnostycznych i sprawdzianu szóstoklasisty, d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa me-todycznego dla początkujących nauczycieli, e) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnieniu ich wyposażenia, f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i ekspe-rymentalnych programów nauczania, g) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły. 4. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: a) koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji szkolnego programu wycho-wawczego i profilaktycznego, b) omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w szkole, szukanie przy-czyn ich powstania oraz sposobów rozwiązywania, c) wypracowywanie wniosków lub podejmowanie decyzji w sprawie organizacji różnych form przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wychowawczym, d) współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych, e) czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia, f) wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie im możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania, g) organizowanie w ramach współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym spotkań konsultacyjno – interwencyjnych ds. wychowawczych, h) wymiana doświadczeń między nauczycielami w celu unowocześnienia procesu dydak-tycznego, i) współpraca z pedagogiem szkolnym i instytucjami zewnętrznymi w celu koordynowa-nia działań opiekuńczych i pomocy społecznej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. § 5 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o kształceniu specjalnym w szkole jest zadaniem zespołu składają-cego się z nauczycieli oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem. 2. Zespół tworzy dyrektor szkoły, który wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny- koordynator, wychowawca, oligofrenopedagog, logopeda szkolny. 3. Do zadań zespołu należy: 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psycholo-giczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-cyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 3) przygotowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, 4) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej ucz-niowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, 5) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Rozdział 4 Organizacja zajęć z uczniem zdolnym, formy opieki nad uczniem. § 6 1. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi: 1) w szkole działają koła przedmiotowe, koła zainteresowań, chór szkolny, koła sportowe, 2) zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, 3) liczba uczniów na w/w zajęciach uzależniona jest od rodzaju zajęć, 4) w zajęciach dodatkowych mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły. § 7 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawa-niu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpo-znawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczegól-ności z: 1) niepełnosprawności, 2) niedostosowania społecznego, 3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 4) szczególnych uzdolnień, 5) specyficznych trudności w uczeniu się, 6) zaburzeń komunikacji językowej, 7) choroby przewlekłej, 8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 9) niepowodzeń edukacyjnych, 10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, spo-sobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowi-ska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 3. Wszyscy uczniowie na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców (prawnych opie-kunów) mogą korzystać z poradnictwa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieszczącej się w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4b. 4. Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej odpowie-dzialny jest pedagog szkolny. 5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1) zajęć terapeutycznych, 2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 4) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeu-tycznych, 5) porad i konsultacji. 6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczy-cielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. § 8 1. Szkoła zapewnia: 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym w szczególności dostosowanie warunków i formy sprawdzianu przeprowadzanego w ostat-nim roku nauki w szkole podstawowej do rodzaju niepełnosprawności uczniów, a w przy-padku uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecz-nym - dostosowanie warunków do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-nych oraz możliwości psychofizycznych, 2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko-łach i placówkach, 4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyj-ne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i re-socjalizacyjne. 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu od-powiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu, 3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełno-sprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w ob-słudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 4) przygotowaniu zestawów zadań dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności. 3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orze-czeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 4. Formy opieki i pomoc uczniom poprzez sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami: 1) najniższych klas szkoły podstawowej: a) wnioskowanie o diagnozę i selekcję dzieci z zaburzeniami, b) objęcie dzieci opieką korekcyjno - kompensacyjną w poradni i szkole, c) uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, zajęciach pokazowych, gromadzenie mate-riałów zbieranych przez poradnię, d) kierowanie rodziców do poradni w celu ukierunkowania działalności dydaktyczno – wychowawczej, e) praca na zajęciach wyrównawczych z uczniami, którzy wykazują braki, zgodnie z zaleceniami poradni. 2) z zaburzeniami rozwojowymi (ruch, słuch, wzrok): a) kierowanie do placówek służby zdrowia, b) kierowanie do placówek rehabilitacyjnych (ruch, słuch, wzrok), c) rewalidacja dzieci niepełnosprawnych w warunkach szkoły (zajęcia korekcyjne, nauczanie zindywidualizowane, indywidualne). 3) którym, z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są następujące formy opieki: a) współpraca ze służbami socjalnymi w celu rozpoznania potrzeb środowiskowych, b) współpraca z instytucjami d/s profilaktyki i zwalczania alkoholizmu, poprzez uczestnictwo w obozach terapeutycznych i psychoterapii, c) wnioskowanie o socjoterapię prowadzoną przez poradnię, d) terapia rodzinna. § 9 1. Zadania nauczycieli lub innego pracownika szkoły w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym: 1) każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły, szczególnie groźne są: pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty i narzędzia, 2) obowiązkiem nauczyciela jest kontrola obecności uczniów na każdej lekcji, oraz rea-gowanie na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły, 3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (gabinet przyrodniczy, pracownia komputerowa) nauczyciel prowadzący zajęcia musi opracować projekt regulaminu pra-cowni, ze szczególnym ujęciem bezpiecznego pobytu uczniów w pomieszczeniach pra-cowni, regulamin zatwierdza do użytku dyrektor, a nauczyciel każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów, 4) w salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel powinien: a) sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, b) zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, c) dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości uczniów - podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela, d) przestrzegać zakazu wydawania uczniom ciężarów oraz sprzętu: skoczni wzwyż, skrzyni, kozłów do skoków, e) w przypadku zajęć wychowania fizycznego opracować projekt regulaminu korzysta-nia z obiektów sportowych ze szczególnym ujęciem bezpiecznego pobytu uczniów w pomieszczeniach, regulamin zatwierdza do użytku dyrektor, a nauczyciel każdorazo-wo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów. 2. Dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczyciel-skie wg punktów regulaminu dyżurnego, który stanowi odrębny dokument, a mianowicie: 1) nauczyciel pełni dyżur wg zatwierdzonego tygodniowego planu pracy szkoły oraz na polecenie dyrektora szkoły w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela dyżurnego, 2) rozpoczyna pełnienie dyżuru 25 min. przed rozpoczęciem lekcji, 3) czas pełnienia dyżuru spędza wśród uczniów – w razie pogody na podwórzu szkolnym, w wypadku niepogody kontroluje zachowanie się uczniów na korytarzach, 4) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, właściwe ich zachowanie, porządek na terenie szkoły, 5) dopilnowuje: a) punktualności dzwonków na lekcje i przerwy, b) przebywania uczniów w czasie przerw na terenie szkoły, c) wchodzenia uczniów do budynku szkolnego po przerwie. 6) wszyscy pozostali nauczyciele zobowiązani są do współdziałania z nauczycielem dy-żurnym - po dzwonku na przerwę wyprowadzają uczniów z klasy, 7) samowolne wychodzenie uczniów poza szkołę podczas zajęć i przerw jest zabronione. 3. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych – w szkole przyj-muje się zasady opieki nad uczniami: 1) wszelkie prace porządkowe wykonywane przez uczniów muszą być nadzorowane oso-biście przez nauczyciela, 2) jeden opiekun przypada na: a) grupę 30 uczniów - jeśli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość Wijewo i Brenno, nie korzysta z publicznych środków lokomocji, b) grupę 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe danej dziedziny turystyki nie stanowią inaczej, c) 15-osobową grupę rowerową (wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób), d) 15-osobową grupę osób kąpiących się w miejscu do tego wyznaczonym, przy grupie musi znajdować się ratownik. 3) na udział w wycieczkach oraz imprezach turystycznych poza terenem zamieszkania na-uczyciel musi uzyskać pisemną zgodę rodziców uczniów, 4) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki o wzorze ustalonym w szkole, 5) podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracać należy na bezpieczeństwo prze-ciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników, 6) przed wyjazdem na wycieczki, biwaki i imprezy pozaszkolne, nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa zgodnie ze spe-cyfiką wyprawy, 7) obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest dbanie o bezpieczeń-stwo uczestników, w tym kontrolowanie ilości uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu, 8) kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podej-muje decyzje, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie, 9) zabrania się organizowania wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi i stałych opadów deszczu, 10) w razie korzystania ze sprzętu wodnego należy zaopatrzyć uczniów w niezbędny sprzęt ratunkowy (koła ratunkowe, kapoki, liny), 11) nie wolno zezwalać uczniom na używanie łodzi, kajaków, żaglówek podczas zbyt sil-nych wiatrów, 12) urządzanie dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest za-bronione, 13) kierownikiem na wyciecze może być każdy nauczyciel (pracownik pedagogiczny szko-ły), opiekunem grupy może być każda osoba pełnoletnia po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 14) w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 4. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów: 1) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych, 2) upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora, 3) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 5. Postępowanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły po zaistnieniu wypadku uczniow-skiego: 1) doprowadza, jeśli jest to możliwe, poszkodowanego do gabinetu lekarskiego lub miej-sca, w którym można udzielić pierwszej pomocy, zawiadamiając natychmiast dyrektora szkoły i rodziców, 2) jeśli doprowadzenie nie jest możliwe, nauczyciel organizuje pomoc, w tym medyczną, poszkodowanemu na miejscu wypadku, 3) jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia, prosi o nadzór nad swoją klasą nauczyciela uczącego w najbliższej sali, 4) nauczyciel przekazuje poszkodowanego dyrektorowi, który bierze dalszą odpowie-dzialność za udzielenie pomocy (w razie nieobecności dyrektora obowiązki przejmuje w całości nauczyciel, który doprowadził poszkodowanego), 5) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń – miejsce wypadku należy pozostawić zabezpieczone w celu dokonania oglę-dzin, 6) jeśli wypadek zdarzył się w godzinach wieczornych – (dyskoteki, baliki, ogniska itp.) gdy nie ma dyrektora – nauczyciel dyżurny decyduje o postępowaniu, 7) jeśli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, biwaku lub innych imprez pozaszkolnych wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie. Rozdział 5 Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami i prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki § 10 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć, 4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podsta-wowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza gra-nicami kraju. 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są zobowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia dyrektora, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym ze-zwoleniu. 4. Obowiązkiem rodzica jest systematyczne zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez nauczyciela poprzez wpis w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym. Nie jest wymagalne potwierdzanie zapoznania się z informacją poprzez podpis. 5. Szczególnym obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest uczestnictwo w organi-zowanych przez szkołę zebraniach ogólnych lub spotkaniach z wychowawcą (tzw. wywia-dówki). 6. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wobec rodziców dziecka. 7. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej. § 11 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania realizuje się poprzez: a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, b) znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego za-chowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, e) możliwość wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 2. Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne i wychowawcze. Częstotliwość takich spotkań - nie rzadziej, niż raz na kwartał. Rozdział 6 Organy szkoły i ich kompetencje § 12 1. Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły, 2) rada pedagogiczna, 3) samorząd uczniowski, 4) rada rodziców. 2. Każdemu organowi szkoła zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w statucie: 1) dyrektor szkoły zapewnia wszystkim organom bieżącą wymianę informacji o podejmo-wanych i planowanych działaniach lub decyzjach, 2) każdy z organów współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły, 3) konflikty i spory wynikające pomiędzy organami rozstrzyga się – z zachowaniem prawa - wewnątrz szkoły, po wysłuchaniu opinii stron, 4) mediatorem w sytuacjach konfliktowych jest dyrektor, może nim być także wybrany przedstawiciel jednego z organów, jeśli pozostałe wyrażą na to zgodę. Do rozstrzygnięcia sporu między organami dyrektor może ustanowić zespół zadaniowy. 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu skreślenia z listy uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodo-wego nauczycieli, jest Wójt Gminy. § 13 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach: 1) zatrudniania, zwalniania nauczycieli i innych pracowników, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pra-cownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach na-gród, odznaczeń. 2. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samo-rządem uczniowskim. 3. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Jest zobowiązany do: 1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych we-wnątrz szkoły, 3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziały-wania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji, 4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 4. Do obowiązków dyrektora, wynikających z ustawy o systemie oświaty, należy w szczególności: 1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowią-cych, 5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpo-wiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 8) odpowiedzialności za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w ostatnim roku na-uki w szkole podstawowej, 9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych or-ganizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działal-ność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wy-chowawczej i opiekuńczej szkoły, 10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz infor-macji o działalności szkoły, 12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kom-petencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 13) kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej, 14) podejmowanie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 15) podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka mieszkają-cego w obwodzie szkoły podstawowej, 16) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania, 17) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej, 18) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów na-uczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 19) podawanie do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca każdego roku, zestawu pod-ręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 20) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręczni-kami na terenie szkoły, 21) wprowadzanie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiedniego organu, 22) określanie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga no-szenia przez niego jednolitego stroju - w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 23) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki - na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 24) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nau-czania, takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym, 25) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasię-gnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzą-cy na ten cel w budżecie szkoły, 26) ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły, 27) możliwość ustalenia, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samo-rządu uczniowskiego, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowaw-czych, 28) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego, innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowaw-czych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty, 29) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom, 30) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, a w nim dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowego wymiaru godzin po-szczególnych zajęć edukacyjnych, 31) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 5. Do właściwości dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela, należy w szczególności: 1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy, dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, 2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowni-ków szkoły, 3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach od-znaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych, 6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 7) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 8) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, 9) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodo-wym, 11) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do reali-zacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 12) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 13) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto po-stępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nau-czyciela od wykonywania obowiązków w szkole (w sprawach niecierpiących zwłoki nau-czyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscy-plinarnego), 15) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka, 16) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych, 17) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument, 18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 6. Dyrektor wydaje zarządzenia: 1) we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki, 2) we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole, które podlegają ogłoszeniu w księdze zarzą-dzeń. § 14 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 3. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni szkole. 4. Rada obraduje na zebraniach, które mogą być organizowane z inicjatywy: 1) przewodniczącego rady pedagogicznej, 2) organu nadzoru pedagogicznego, 3) organu prowadzącego szkołę, 4) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowie-dzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie związanym z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w razie potrzeb. 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkol-nym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym re-gulaminie. 10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szko-le, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wy-chowawczych i opiekuńczych, 5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi szkoły, przed do-puszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, 7) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę, 8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, 9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stano-wisk. 12. Rada pedagogiczna ponadto: 1) przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala statut, 2) przyjmuje koncepcję pracy szkoły, 3) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kie-rowniczego w szkole, 4) typuje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 13. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowa-dzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów spośród możliwych sposobów dostoso-wania warunków przeprowadzania sprawdzianu określonych w szczegółowej informacji wy-danej przez Dyrektora Komisji Centralnej. § 15 1. Wszyscy uczniowie w szkole tworzą samorząd uczniowski szkoły. 2. Samorząd uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin danego samorządu, uchwalany przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, regulamin stanowi odrębny dokument. 4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, radzie rodziców i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności do-tyczących realizacji takich podstawowych praw uczniów, jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zaintere-sowań, 4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw-kowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 7) prawo do poręczenia właściwego zachowania ucznia w zakresie wystąpienia ucznia o ocenę zachowania wyższą niż przewidywana. 6. Samorząd uczniowski może występować w innych sprawach określonych w Statucie. 7. Samorząd uczniowski powinien przynajmniej dwa razy w roku szkolnym spotkać się z dy-rekcją szkoły. § 16 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców określa regulamin dzia-łalności rady rodziców, który stanowi odrębny dokument. 3. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje z radą rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z do-browolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady ro-dziców określa wymieniony regulamin. 5. Do kompetencji rady rodziców należy: 1) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami doty-czącymi wszystkich spraw szkoły, 2) wspieranie działalności statutowej szkoły, 3) typowanie jednego przedstawiciela rady rodziców do komisji konkursowej na stanowi-sko dyrektora szkoły, 4) możliwość przekazywania Wójtowi Gminy Wijewo oraz Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły. 6. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną: 1) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, 2) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb dane-go środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 7. Rada rodziców opiniuje w szczególności: 1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeżeli taki zostanie zalecony przez organ nadzoru pedagogicznego, 2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Rozdział 7 Organizacja szkoły § 17 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w czasie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, a dopuszczonych do użytku szkolnego: 1) liczba uczniów w oddziale w klasach IV-VI wynosi max. do 30, w klasach I-III do 25, 2) nie tworzy się oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia uczniów w każdym z tych oddzia-łów byłaby niższa niż 18, wyjątek od tej zasady może stanowić brak odpowiedniej klasy na co zgodę wydaje organ prowadzący szkołę, 3) liczba uczniów w klasie specjalnej wynosi od 5 do max. 16 uczniów, 4) w klasie specjalnej uczą się dzieci klas IV-VI posiadające orzeczenie o kształceniu spe-cjalnym realizując indywidualny program edukacyjny. 2. W szkole może być utworzony oddział przedszkolny dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 3. W szkole mogą być prowadzone zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej o li-czebności nie wyższej jak 12 uczniów. § 18 1. Przyjmuje się podział roku szkolnego dla celów organizacyjnych na dwa okresy: 1) pierwszy okres trwa od 1 września do ostatniego dnia przed feriami zimowymi, jednak nie później niż do końca stycznia (jest to okres klasyfikacji śródrocznej), 2) drugi okres trwa od pierwszego dnia lutego lub pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia nauki szkolnej. 2. Dyrektor szkoły określa corocznie dokładny termin zakończenia pierwszego i rozpoczęcia drugiego okresu. 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świą-tecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN. 4. Informację o organizacji roku szkolnego podaje się do wiadomości uczniów i rodziców poprzez wywieszenie w gablocie szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 6. W klasach I – III oraz w klasie specjalnej czas trwania zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia (od 30 do 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. § 19 1. Dla realizacji celów statutowych, oprócz izb lekcyjnych i pracowni, szkoła dysponuje: 1) świetlicą szkolną, 2) biblioteką szkolną, 3) salami gimnastycznymi i boiskami, 4) archiwum, 5) pomieszczeniami administracyjno – gospodarczymi, 6) salami lekcyjnymi w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie na pod-stawie porozumienia nr 1/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zawartego pomiędzy szkołą Pod-stawową w Wijewie a Zespołem Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. 2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dowozu szkoła prowadzi świetlicę. 3. Do zadań świetlicy należy: 1) zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach, 2) organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udziela-nie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 3) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków wła-ściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i w środowisku lokalnym), 4) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu, 5) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami a także pe-dagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 4. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. W świetlicy prowadzi się następujące formy pracy: 1) zajęcia sportowo – rekreacyjne, 2) odrabianie zadań i pomoc uczniowi, który ma trudności w nauce, 3) kącik czytelniczy, 4) szkolny klub filmowy. 5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów w grupie nie po-winna przekraczać 25. 6. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela. 7. Uczniowie mogą opuścić świetlicę i wyjść poza teren szkoły tylko za okazaniem pisemnej zgody od rodziców. Każde wyjście ze świetlicy na teren szkoły należy zgłosić u wychowawcy świetlicy. 8. Nauczyciel-wychowawca świetlicy odprowadza dzieci do autobusu po zajęciach szkolnych, który dowozi je i nadzoruje wsiadanie, zwracając uwagę na bezpieczeństwo. 9. Godzina lekcyjna świetlicy wynosi 60 minut. 10. W świetlicy obowiązują uregulowania regulaminu świetlicy, który stanowi odrębny do-kument. § 20 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nau-czyciela. 2. Z biblioteki mogą korzystać: 1) uczniowie, 2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 3) rodzice. 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę, 3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w oddziałach. 4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły. Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu - podaje się go do wiadomości poprzez umieszczenie informacji na drzwiach biblioteki. 5. Zadania biblioteki: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, 3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informa-cji, 6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole. 6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzboga-canie zasobu słownictwa uczniów i słuchaczy, 2) przygotowaniu uczniów i słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym, 3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządko-wania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii infor-macyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 7. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami), a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 8. Szczegółowe zasady działania biblioteki i korzystania z jej zasobów określa regulamin, który stanowi odrębny dokument. § 21 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 2. Arkusz organizacji szkoły na dany rok opracowywany jest do 30 kwietnia każdego roku. 3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 4. Arkusz organizacji szkoły zawiera w szczególności: 1) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala zgodnie z zasa-dami ochrony zdrowia i higieny pracy: 1) tygodniowy rozkład zajęć stałych i obowiązkowych, 2) nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. § 22 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, 2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyod-działowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego, 3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształ-cenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, 4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów - w zależności od realizowanej formy zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, 5) na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie - po 5 godzin z 15 godzin zajęć z po-działem na grupy dziewcząt i chłopców, w przypadku nauki w grupach międzyoddziało-wych nie mogą one liczyć więcej niż 28 uczniów. 2. Za zgodą organu prowadzącego można dzielić na grupy oddziały o niższej liczbie uczniów niż wyżej wymieniona i na innych zajęciach edukacyjnych. 3. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może tworzyć ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dyrektor ustala ich liczebność. 4. W ramach planu zajęć szkolnych organizowana jest nauka religii i etyki dla uczniów, któ-rych rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają takie życzenie. 5. W szkole jest udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. § 23 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza dyrektor. 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyska-nia zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Rozdział 8 Pracownicy szkoły i ich zadania § 24 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeksu pra-cy. 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i także zasady wynagradzania innych pracowników szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. § 25 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora d/s dydaktyczno- wychowawczych, którego zakres obowiązków określa dyrektor szkoły. 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wi-cedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 3. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kie-rownicze w szkole. § 26 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie-dzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Do zakresu zadań nauczycieli w szczególności należy: 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 2) prawidłowe realizowanie przebiegu procesu dydaktycznego, 3) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, 4) wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszyst-kich uczniów, 6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpozna-nie potrzeb uczniów, 7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycz-nej. 3. Do zadań nauczyciela należy również: 1) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał, 2) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania uczniów, 3) współpraca ze społecznymi organami szkoły, 4) organizowanie imprez, konkursów innych tego typu zajęć, nadzorowanie ich przebiegu, 5) realizowanie zaleceń dyrektora szkoły, 6) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 4. Nauczyciela dotyczy realizacja innych zadań określonych przez dyrektora szkoły, takich jak: 1) analiza i samoocena pracy własnej, 2) pełnienie dyżurów w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, 3) prawidłowa i efektywna realizacja podstawy programowej i programu nauczania, oraz dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników nauczania, 4) rzetelne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyj-nych zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami oceniania wewnątrzszkolnego, programem wychowawczym i profilaktycznym, 5) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktycz-no – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działa-nia, kształcenie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej, 6) wdrażanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, godnego i kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym, przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 7) przestrzeganie praw dziecka i ucznia, 8) przestrzeganie regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy szkoły, 9) przestrzeganie zasad BHP, 10) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów oraz przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 11) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 12) sporządzenie rocznego planu dydaktycznego z przedmiotu nauczania, pozostawienie jednego egzemplarza do dyspozycji szkoły, 13) przygotowanie w ramach Przedmiotowego Systemu Oceniania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny oraz kryteriów oceniania, 14) przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy, doskonalenie swoich umiejętności dy-daktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 15) zapoznanie uczniów z zakresem realizacji podstaw programowych na dany rok szkolny w każdej klasie, wybranym programem nauczania dla danego przedmiotu oraz obowiązu-jącym podręcznikiem, kryteriami oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi, a także re-gulaminem pracowni, 16) ustne uzasadnianie oceny na wniosek ucznia lub rodzica, 17) prowadzenie konsultacji dla uczniów, zgodnie z ich potrzebami, 18) stosowanie się do przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, ustawie o systemie oświaty, oraz innych ustawach i rozporządzeniach dotyczących prawa oświatowego, 19) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, a wynikających z organizacji pracy szkoły. § 27 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szcze-gólności : 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 3. Wychowawca, w celu realizacji swoich zadań: 1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 2) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami : a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, któ-rym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdol-nionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wycho-wawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifiko-waną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 4. Do obowiązków wychowawcy należy: 1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności: a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej, b) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim, samo-rządem uczniowskim, nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dal-szego podnoszenia wyników w nauce, c) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne, i mają trudności w uzupełnianiu materiału nauczania, d) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym, nauczycielami i rodzicami w organizo-waniu czytelnictwa uczniów, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach po-zalekcyjnych i pozaszkolnych i interesowanie się ich udziałem w różnych formach tych prac, e) prowadzenie dziennika wychowawcy (w klasach IV-VI),teczki wychowawcy, zeszy-tu uwag. 2) troska o wychowanie uczniów: a) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, b) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i szerszego śro-dowiska między innymi przez przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz ogólnych pomieszczeń i terenu szkoły, c) rozwijanie samorządowych form społecznego życia klasy, d) interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymy-wanie kontaktu z opiekunami tych organizacji, e) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału w pracach na rzecz środowiska, f) wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w szkole i poza szko-łą, g) współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej nauki i pracy w pracowniach, h) ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystania wolnego czasu, i) wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą, j) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami i nauczycielami. 3) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności: a) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą, b) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z lekarzem i pielę-gniarką szkolną oraz rodzicami w sprawach ich zdrowia, 4) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, w szczególności: a) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, b) organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie z dy-rektorem szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim, jak również przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji, c) otaczanie specjalną opieką uczniów, którzy dojeżdżają lub dochodzą do szkoły z du-żej odległości. 5) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w sprawach opieki wy-chowawczej nad uczniami, w szczególności: a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach po-stępów w nauce i zachowaniu się uczniów w formie indywidualnych rozmów z rodzi-cami, b) odwiedzanie uczniów w domu i zapoznawanie się z ich warunkami domowymi, c) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami, które w danym roku szkolnym odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 6) wychowawca, w szczególności początkujący, ma prawo korzystać w swej pracy z po-mocy merytorycznej i metodycznej starszych i doświadczonych nauczycieli – wychowaw-ców oraz nauczycieli – doradców jak również powinien uczestniczyć w zorganizowanych formach samokształceniowych organizowanych przez szkołę, a ponadto w ramach posia-danych środków finansowych, można umożliwić dokształcanie się na kursach organizowa-nych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie albo studiach podyplomowych organizowanych przez uczelnie wyższe. 5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wy-chowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. § 28 1. Nauczyciel-opiekun pracowni odpowiedzialny jest za: 1) właściwy dobór wyposażenia pracowni przedmiotowej w środki dydaktyczne, 2) wykorzystanie pomocy w procesie lekcyjnym, 3) utrzymanie w należytym stanie pomocy dydaktycznych i powierzonego sprzętu pracow-ni, 4) ciągłe gromadzenie i wzbogacanie wyposażenia pracowni, 5) zabezpieczenie pomocy na okres wakacji. 2. Nauczyciel-opiekun pracowni zobowiązany jest do opracowania projektu regulaminu korzy-stania z pracowni, który po zatwierdzeniu przez dyrektora należy jako regulamin wywiesić w widocznym miejscu w pracowni. § 29 1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel-bibliotekarz zobowiązany jest do: 1) udostępniania zbiorów w bibliotece, 2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 3) udzielania informacji o zbiorach, 4) prowadzenia zajęć edukacji czytelniczo – medialnej, 5) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, 6) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się, 7) informowania nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 8) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 1) gromadzenia zbiorów, 2) prowadzenia ewidencji zbiorów, 3) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne), 4) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych), 5) organizacji udostępniania zbiorów, 6) organizacji warsztatu informacyjnego. 3. W ramach organizacji biblioteki: 1) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów, 2) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, 3) sporządza plan pracy i roczne sprawozdanie, 4) prowadzi niezbędną dokumentację. 4. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w ro-dzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pe-dagogicznej, 2) publicznymi bibliotekami gminy i powiatu, biblioteką pedagogiczną oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych, 3) innymi instytucjami kulturalnymi gminy i powiatu. 5. W ramach organizacji pracy szkoły realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora. § 30 1. Do zadań nauczyciela - wychowawcy świetlicy należy: 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 2) pomoc w odrabianiu lekcji, 3) prowadzenie zajęć specjalistycznych, 4) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych uczniów, 5) dbałość o wyposażenie świetlicy, 6) doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych i podnoszenie wiedzy meryto-rycznej. 2. Do zadań nauczyciela - wychowawcy świetlicy należy również: 1) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przy-zwyczajanie do samodzielnej pracy, 2) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 3) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywek kultural-nych, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i zdrowego życia, 5) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi. 3. W ramach organizacji pracy szkoły realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora. § 31 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w za-kresie: 1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowo-dzeń szkolnych, 2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 3) współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, 4) organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki, 5) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej, 6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 2. Pedagog szkolny powinien: 1) zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka, 2) podejmować działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wycho-wawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 3) wspierać działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wynikające z programu wy-chowawczego szkoły i programu profilaktyki. 3. W ramach organizacji pracy szkoły pedagog realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora. § 32 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy samorządowi: 1) główna księgowa, 2) sekretarz szkoły, 3) sprzątaczki, 4) woźny, 5) palacz. 2. Zadaniami pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocni-czych i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i admi-nistracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego oto-czenia w ładzie i czystości. 3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły. § 33 1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział także wolontariusze. 2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świad-czenia. 3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 4. Na żądanie wolontariusza dyrektor jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozu-mienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Rozdział 9 Uczniowie § 34 1. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do szkoły: 1) do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które osiągną wiek wskazany w ustawie o systemie oświaty, a także dzieci w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie, 2) w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznej – pe-dagogicznej, 3) do szkoły przyjmuje się dzieci: a) z urzędu (zamieszkałe w obwodzie szkoły) na podstawie wykazu z Urzędu Gminy, b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 4) Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej: a) dyrektor szkoły, nie później niż do końca lutego podaje kandydatom do wiadomości kryte-ria przyjęcia do szkoły. b) rodzice, prawni opiekunowie składają deklarację nauki w szkole obwodowej – zgłosze-nie (wzór w sekretariacie i stronie internetowej szkoły). c) jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami przyjmuje dzieci mieszkające poza obwodem szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie składają deklarację nauki w szkole podstawowej innej niż obwodowa -wniosek (wzór w sekretariacie i stronie internetowej szkoły). d) w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podsta-wowej będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła brane będą pod uwagę kryteria rekrutacji. e) dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się postępowanie re-krutacyjne. f) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekru-tacyjna. g) w skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić dyrektor oraz wicedyrektor szkoły. h) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria(określone przez radę pedagogiczną): 1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 6 pkt. 2) niepełnosprawność w rodzinie – 5 pkt. 3) miejsce zatrudnienia rodziców w pobliżu szkoły – 5 pkt. 4) miejsce zamieszkania opiekunów dziecka w pobliżu szkoły – 4 pkt. 5) starsze rodzeństwo uczęszczające do tej szkoły – 6 pkt. i) termin przedkładania zgłoszeń i wniosków: od 1 marca do 31 marca w roku szkolnym po-przedzający rok szkolny przyjęcia dziecka do szkoły j) termin postępowania rekrutacyjnego: od 1 kwietnia do 14 kwietnia, k) publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki - 8 kwietnia – w sekretariacie szkoły. l) publikacja listy dzieci przyjętych i nie przyjętych do placówki – 14 kwietnia m) potwierdzenie przez rodziców przyjęcia dziecka z poza obwodu szkoły do placówki od 15 kwietnia – 15 maja – w sekretariacie szkoły. n) rekrutacja uzupełniająca -od 16 maja do 31 sierpnia. o) tryb odwoławczy: w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandy-datów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/ opiekun prawny, może wystąpić do Komisji Rekru-tacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia jego dziecka do szkoły. 5 dni od daty wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem, o którym mowa w ppkt. n) przewodniczący komisji rekrutacyjnej, sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia. Uza-sadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekruta-cyjnym. Rodzic / opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzy-gnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu admi-nistracyjnego. 2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o upraw-nieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych - dotyczy ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, 3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą. 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą określając warunki jego spełniania. 4. Obowiązek szkolny ucznia trwa do ukończenia 18 lat. § 35 1. Uczeń ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i po-szanowania jego godności, 3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, 4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości ustalonych sposobów kon-troli postępów w nauce, 8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 9) korzystania z pomocy oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole. 2. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury: 1) kieruje pisemną skargę do dyrektora szkoły w terminie 30 dni, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły, 2) dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i informuje o rozstrzygnięciu w formie pisemnej osobę wnoszącą skargę. 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: 1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, uczeń jest zobowiązany do napra-wienia wyrządzonej przez siebie szkody, 5) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności przez rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 2 tygodni po ustaniu nieobecności, 6) używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych tylko w czasie przerw między zajęciami, 7) rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków, a następnie ich odtwarzanie tylko za zgodą dyrektora szkoły lub nauczyciela wychowawcy, 8) przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia, 9) poznania wewnątrzszkolnych zasad oceniania i stosowania się do nich, 10) informowania rodziców na bieżąco o swoich postępach w nauce, 11) dbania o schludny wygląd i strój odpowiedni do rodzaju zajęć - w czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych obowiązuje strój galowy składający się z białej bluzki lub ko-szuli i ciemnych spodni lub spódnicy, 12) reprezentowania szkoły zgodnie ze swymi zdolnościami, talentem i predyspozycjami, 13) posiadania opieczętowanego podłużną pieczątką szkoły dzienniczka ucznia, który jest zasadniczym środkiem komunikowania się nauczyciela z rodzicami, 14) uzyskania wcześniejszego zwolnienia od wychowawcy klasy w przypadku przewidy-wanej nieobecności lub nagłej konieczności opuszczenia zajęć na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów (zapis w dzienniczku ucznia), 15) przestrzegania zakazu samowolnego oddalania się poza teren szkoły w czasie przewi-dzianym na planowe zajęcia (lekcje, zajęcia świetlicowe, przerwy, imprezy i uroczystości szkolne), 16) posiadania legitymacji szkolnej i szanowania jej, 17) punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, 18) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, 19) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych (nieobecność nie zwalnia ucznia z systematycznej nauki), 20) uzupełniania braków wynikających z nieobecności. § 36 1. Uczeń może zostać nagrodzony za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia oraz dzielność i odwagę. 2. Rodzaje nagród: 1) wyróżnienie (pochwała) wobec klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, 2) wyróżnienie (pochwała) udzielona przez dyrektora szkoły wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas, wobec uczniów całej szkoły ( np. na apelu szkolnym itp.), 3) nagroda rady pedagogicznej w formie książki, dyplomu, listu pochwalnego itp., 4) nagroda rady rodziców w formie upominku przyznawana na wniosek rady pedagogicz-nej. 3. Wymienione nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów (klasie). 4. O osiągnięciach uczniów informuje się rodziców ucznia poprzez wpis do zeszytu uwag i pochwał. § 37 1. Kary wobec ucznia należy stosować wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą skutku, a ponadto istnieje podstawa do przewidywania, że zastosowanie kary przyczyni się do osiągnięcia określonego celu wychowawczego. Przy udzielaniu kar zachowujemy ich stop-niowanie. W przypadkach uznanych przez dyrektora szkoły za szczególne pomija się stop-niowanie kar. 2. Uczeń może otrzymać karę za: 1) systematyczne lekceważenie obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły, 2) niszczenie mienia szkolnego lub społecznego, wandalizm, 3) nieprzestrzeganie innych postanowień statutu szkoły. 3. Rodzaje kar: 1) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez wychowawcę klasy, 2) upomnienie wobec klasy, udzielone przez wychowawcę klasy, 3) nagana wobec klasy, udzielona przez wychowawcę klasy, z pisemnym powiadomieniem rodziców, 4) nagana wobec klasy, udzielona przez wychowawcę klasy – z ostrzeżeniem przedstawie-nia dyrektorowi szkoły wniosku o ukaranie, 5) nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności rady pedagogicznej, 6) przeniesienie ucznia do innego oddziału tejże szkoły – o przeniesieniu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 4. O udzielonej karze informuje się rodziców ucznia poprzez wpis do zeszytu uwag, a w szczególnych przypadkach do dzienniczka szkolnego. 5. Od kar nałożonych przez wychowawcę lub innego nauczyciela, uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 6. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasad-nionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii organów kolegialnych szkoły. § 38 1. Dyrektor szkoły może, w przypadku ucznia szkoły podstawowej, wystąpić do Wielkopol-skiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku wyczerpania możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia. 2. Przypadki, w których dyrektor szkoły na podstawie uchwały podjętej przez radę pedago-giczną i po konsultacji z rodzicami ucznia, może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły: 1) przychodzenie ucznia do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie nietrzeźwym lub wprowadzenie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzenia lekami psychotropowymi lub innymi po-dobnie działającymi środkami lub wprowadzenie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 3) naruszanie w sposób szczególnie rażący postanowień niniejszego statutu, jeżeli uprzed-nio zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku. Rozdział 10 Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów § 39 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wy-magań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych prze-pisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczy-cieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecz-nego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania po-szczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodat-kowych zajęć edukacyjnych, 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, we-dług skali i w formach przyjętych w szkole, 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-kacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen kla-syfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) infor-macji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. § 40 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do pierwszego zebrania z rodzicami, informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do pierwszego zebrania z rodzicami, informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. § 41 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania nauczyciel określa w Przedmiotowym Sys-temie Oceniania. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w szkole: 1) ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: wypo-wiedź ustna, praca klasowa, sprawdzian, test sprawdzający, krótkie formy wypowiedzi, dyktando, posługiwanie się przyrządami, wykorzystanie materiałów źródłowych, samo-dzielne planowanie i prowadzenie obserwacji, wnioskowanie na podstawie dokonanych obserwacji, prezentacja wniosków, pogadanka sprawdzająca, praca domowa, aktywność na lekcji, samodzielność pracy, praca w grupie, pisanie z pamięci, inscenizacja, praca z tek-stem, projekty. 2) w przypadku całolekcyjnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w kla-sach IV-VI, obejmujących treści całego działu (lub jego części) programu nauczania, ucz-niowie mają prawo: a) do lekcji powtórzeniowej, b) znać zakres materiału przewidzianego do sprawdzenia, c) do określenia przez nauczyciela terminu, przynajmniej z tygodniowym wyprzedze-niem, d) do najwyżej trzech sprawdzianów tego typu w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie. 3) w przypadku bieżącego sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, obejmującego zakres treściowy ostatnich 2 – 3 tematów : a) czas sprawdzianu nie może przekraczać 1/3 czasu lekcji, b) nauczyciel nie jest zobowiązany do uprzedzenia o nim uczniów. 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obo-wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI: 1) warunki - o uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obo-wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który: a) sam zgłasza chęć poprawy, b) jest chętny do samodzielnej pracy, c) w ciągu roku szkolnego przystąpił do wszystkich prac klasowych, sprawdzianów kończących dany dział – dotyczy przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, język angielski, d) nosi strój sportowy i uczestniczy w zajęciach, zalicza wszystkie sprawdziany – doty-czy przedmiotu wychowanie fizyczne, e) na czas przynosi wszystkie prace do oceny, jest przygotowany do zajęć (materiały, przybory) – dotyczy przedmiotów: plastyka, technika, f) zna słowa obowiązkowych piosenek, potrafi na miarę swoich możliwości zrytmizować i zaśpiewać piosenkę – dotyczy przedmiotu muzyka, g) na bieżąco zalicza wszystkie prace kontrolne – dotyczy przedmiotu informatyka, h) w miarę potrzeb uczestniczy w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. 2) tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązko-wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: a) uczeń może podwyższyć ocenę o jeden stopień, b) po zapoznaniu się z propozycją oceny rocznej przedstawioną przez nauczyciela pro-wadzącego dane zajęcia – na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń w ciągu jednego tygodnia, zgłasza chęć podwyższenia oceny, c) podwyższenie oceny odbywa się w formie sprawdzianu; zakres materiału lub zadania praktyczne, przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, zgodnie z poziomem wymagań edukacyjnych na określoną ocenę, d) do sprawdzianu uczeń przystępuje nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfi-kacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, e) z przeprowadzonego sprawdzianu nauczyciel sporządza notatkę zawierającą: datę, formę i przebieg sprawdzianu oraz podpis nauczyciela; do notatki załącza ewentualne prace pisemne ucznia - notatkę przechowuje wychowawca klasy do końca bieżącego roku szkolnego, w teczce wychowawcy. § 42 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opiso-wymi sporządzonymi na podstawie kart obserwacji zachowania ucznia, których wzory znaj-dują się w odrębnym dokumencie. Karty prowadzone są przez wychowawcę i charakteryzują zachowanie każdego ucznia. 2. W klasach IV – VI śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wycho-wawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia: 1) na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedago-gicznej wychowawca przygotowuje imienną listę uczniów klasy, na której nauczyciele prowadzący zajęcia wpisują swoje propozycje ocen zachowania w dzienniku wychowawcy, 2) na dwa tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pe-dagogicznej, na godzinie wychowawczej, każdy uczeń ma możliwość wypowiedzenia się na temat ocenianego ucznia; decyzja o zachowaniu podejmowana jest większością głosów według zapisów w Karcie, której wzór znajduje się w odrębnym dokumencie, 3) na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedago-gicznej, na godzinie wychowawczej uczniowie wypełniają imienną ankietę, w której doko-nują samooceny swojego zachowania – w ankiecie, której wzór znajduje się w odrębnym dokumencie. 3. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w wyżej wymienianych terminach, wycho-wawca dopasuje powyższe procedury do aktualnej sytuacji życiowej i zdrowotnej ucznia. 4. Wychowawca gromadzi wymienione dokumenty w swojej teczce do końca roku szkolnego i na ich wniosek udostępnia je rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. § 43 1. Ocena zachowania ucznia klas I-III jest opisowa na podstawie kart obserwacji, których wzory znajdują się w odrębnym dokumencie. 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym osobom. 3. Roczną oraz śródroczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według następującej skali : 1) wzorowe (wz.), 2) bardzo dobre (bdb.), 3) dobre (db.), 4) poprawne (pop.), 5) nieodpowiednie (ndp.), 6) naganne (ng.). 4. Kryteria oceniania zachowania uczniów klas IV-VI. Stosuje się skalę ocen określoną w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do na-śladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku, b) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, d) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nau-czycieli, e) systematycznie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieo-becności w terminie 2 tygodni, f) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwa-rzanych przez szkołę, g) bierze udział w konkursach, w kierunku swoich uzdolnień i ma w nich osiągnięcia, h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, i) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, j) w czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych pamięta o stroju galowym i za-chowuje się stosownie do okoliczności, k) nie używa wulgarnego słownictwa, l) inicjuje pomoc w nauce, ł) pozytywnie wpływa na innych, m) jest odpowiedzialny za podejmowane obowiązki, n) nie spóźnia się na zajęcia. 2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, b) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, d) dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli, e) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie 2 tygodni, f) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, g) dba o zdrowie i higienę swoją, innych i otoczenia, h) w czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych pamięta o stroju galowym i za-chowuje się stosownie do okoliczności, i) nie używa wulgarnego słownictwa, j) jest koleżeński, k) odpowiedzialnie wykonuje polecenia, zobowiązania, l) udziela pomocy w nauce uczniom słabszym, ł) nie prowokuje kłótni, bójek i konfliktów, m) nie spóźnia się na zajęcia. 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a) cechuje się kulturą osobistą i kulturą zachowania wobec osób dorosłych i kolegów, b) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, c) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, d) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (czystość, stosowny strój), e) nie wpływa negatywnie na innych, f) nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, g) potrafi korygować swoje niewłaściwe zachowanie. 4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: a) ma bierny stosunek do obowiązków szkolnych, b) podczas wykonywania powierzonych mu zadań wymaga nadzoru nauczyciela, c) nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości, d) spóźnia się na lekcje; pod wpływem nauczyciela koryguje swoje złe zachowanie, e) nie znęca się nad młodszymi i słabszymi, f) szanuje podręczniki i mienie szkolne, g) nie wpływa negatywnie na innych, h) dba o zdrowie swoje i innych, i) nie używa wulgarnego słownictwa, j) nie prowokuje bójek i konfliktów. 5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: a) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, b) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, c) nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej, d) nie przestrzega stroju galowego i zasad właściwego zachowania się na uroczysto-ściach i imprezach szkolnych, e) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków, f) notorycznie przeszkadza na lekcjach, g) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, h) wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie i konflikty, i) niszczy podręczniki, mienie szkolne, społeczne oraz kolegów, j) stosuje szantaż i zastraszanie. 6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: a) ulega nałogom i namawia do nich innych, b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska, c) krytykuje wszelką inicjatywę, d) samowolnie opuszcza teren szkoły, e) nie dba o dobre imię szkoły, f) nagminnie łamie uregulowania statutu i regulaminy szkolne i uchyla się od obowiąz-ków szkolnych, g) jest arogancki w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników, h) niejednokrotnie narusza dobra osobiste innych, i) kradnie, wyłudza pieniądze, ubliża innym, j) nagminnie przeszkadza na lekcjach. 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi sporządzonymi na podstawie karty obserwacji zachowania ucznia, której wzór znajduje się w odrębnym dokumencie. 6. Ocena zachowania stanowi integralną część oceny poziomu funkcjonowania ucznia i odnosi się głównie do: 1) umiejętności komunikowania się z otoczeniem, 2) przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia, 3) radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i życiowych, 4) zaspakajania własnych potrzeb i samodzielności życiowej, 5) pełnienie ról społecznych. 7. Nauczyciel, jeżeli jest pewien, że dziecko zdobyło daną umiejętność, odnotowuje ten fakt w karcie obserwacji w wybrany przez siebie sposób. § 44 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho-wania w klasach IV-VI - śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest propozycją oceny rocznej. 2. Uczeń może podwyższyć swoją ocenę o jeden stopień w ciągu kolejnych miesięcy roku szkolnego, jeżeli spełni poniższe warunki: 1) zaproponuje w pierwszym tygodniu drugiego okresu konkretne warunki na podwyższe-nie oceny zachowania, 2) w ciągu dwóch pierwszych tygodni drugiego okresu, wychowawca wraz z uczniem spi-suje kontrakt, którego wzór znajduje się w odrębnym dokumencie, 3) uczeń musi spełnić w ciągu kolejnych miesięcy wszystkie warunki zawarte w kontrakcie. § 45 1. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce: 1) informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia wyłącznie na spotkaniach z rodzicami oraz podczas umó-wionych konsultacji prowadzonych przez wszystkich nauczycieli, 2) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego przedstawia rodzicom (praw-nym opiekunom) ucznia terminarz spotkań z rodzicami, 3) w razie nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na spotkaniu z rodzicami, informacja o postępach i trudnościach ucznia w nauce zostaje przekazana poprzez wpis wychowawcy do dzienniczka ucznia. Fakt zapoznania się z w/w informacją rodzice (praw-ni opiekunowie) ucznia potwierdzają podpisem. Podpisaną informację uczeń przedstawia wychowawcy w ciągu dwóch dni, 4) jeżeli powyższa informacja nie zostanie podpisana, wychowawca kontaktuje się telefo-nicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia i prosi o kontakt osobisty w ciągu naj-bliższego tygodnia, 5) w przypadku, kiedy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nie skontaktują się z wycho-wawcą w ciągu tygodnia, pedagog szkolny, na prośbę wychowawcy udaje się do domu ucznia z informacją o trudnościach w nauce, 6) pedagog szkolny odnotowuje swoją wizytę w dzienniku pedagoga szkolnego, a w razie nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia ponawia wizytę, 7) działania pedagoga szkolnego powinny doprowadzić do osobistego kontaktu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z wychowawcą i zainteresowanym nauczycielem w szkole, 8) fakt każdej rozmowy wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym (rubryka: kontakty wychowawcy z rodzicami). § 46 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pi-semne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są im udostępniane do wglądu na terenie szkoły. Fakt wglądu uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) po-twierdzają podpisem na pracy kontrolnej. 4. Pisemne prace kontrolne z danego roku szkolnego nauczyciel przechowuje do ostatniego dnia sierpnia roku szkolnego. § 47 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i do-datkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować stosowane wymagania edukacyjne do indywidu-alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orze-czenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjali-stycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię poradni psycholo-giczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 4) nieposiadającego wyżej wymienionego orzeczenia lub opinii, objętego pomocą psycho-logiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w opracowanym dla ucznia planie działań wspierających. 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązy-wanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. § 48 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w doku-mentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolnio-ny”/„zwolniona”. § 49 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wy-chowania - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na: 1) okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, okre-ślonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidu-alnym programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia, 2) ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, nie później niż na dwa dni przed terminem ferii zimowych. 4. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku. § 50 1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osią-gnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfi-kacyjnej zachowania. 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na: 1) podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym pro-gramie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w da-nym roku szkolnym, 2) ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny kla-syfikacyjnej zachowania. 3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na: 1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, 2) ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfi-kacyjnej zachowania, według skali określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na: 1) podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym pro-gramie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, 2) ustaleniu rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania. 5. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poin-formować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocz-nych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfi-kacyjnej zachowania. 6. Informacja taka zostaje przekazana rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na spotkaniach z rodzicami, organizowanych w tych terminach. W razie nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na spotkaniu z rodzicami, informacja o przewidywanych dla ucznia ocenach kla-syfikacyjnych zostaje przesłana drogą pocztową przez wychowawcę klasy i sekretariat szkoły. 7. Ostatecznego wpisu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania do dziennika lekcyjne-go, dokonują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas, na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. § 51 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem, że nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną za-chowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nau-czyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem, że nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 3. Oceny bieżące wyrażone są stopniami według następującej skali: 1) stopień celujący (cel.) – 6, 2) stopień bardzo dobry (bdb.) – 5, 3) stopień dobry (db.) – 4, 4) stopień dostateczny (dst.) – 3, 5) stopień dopuszczający (dop.) – 2, 6) stopień niedostateczny (ndst.) – 1. 4. Dopuszcza się tu stosowanie znaków „+” (poza stopniem celującym) i „-” (poza stopniem niedostatecznym). 5. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 1) stopień celujący (cel.) – 6, 2) stopień bardzo dobry (bdb.) – 5, 3) stopień dobry (db.) – 4, 4) stopień dostateczny (dst.) – 3, 5) stopień dopuszczający (dop.) – 2, 6) stopień niedostateczny (ndst.) – 1. 6. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edu-kacyjnych są ocenami opisowymi, sporządzonymi na podstawie kart szkolnych osiągnięć ucznia, których wzór znajduje się w odrębnym dokumencie. Roczna opisowa ocena klasyfi-kacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. § 52 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za-chowania. 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. § 53 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 2. Dla ucznia mającego trudności w nauce, w szkole, prowadzi się zajęcia dodatkowe, indy-widualne lub w grupie, stwarzające mu szanse uzupełnienia braków. Konsultacje prowadzone są przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). § 54 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po uzgodnieniu terminu. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszony do dyrektora szkoły, nie później niż na dwa dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedago-gicznej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1) realizujący indywidualny tok nauki, 2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, pla-styka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyj-nego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą prze-prowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą, w składzie ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego wzór ustalił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć eduka-cyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie-klasyfikowany”/„nieklasyfikowana”. § 55 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że zostanie zgłoszone za-strzeżenie do trybu wystawienia tej oceny. 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedosta-teczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, chyba że zostanie zgłoszone zastrzeżenie do trybu wy-stawienia tej oceny. 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, chyba że zostanie zgłoszone zastrzeżenie do trybu wystawienia tej oceny. § 56 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szko-ły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasy-fikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie ustalo-nym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfika-cyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrze-żenia. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 5. Z prac komisji sporządza się protokół, którego wzór ustalił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczo-nym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrek-tora szkoły. 8. Wymienione przepisy o zgłoszeniu zastrzeżenia do trybu wystawionej oceny stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez ko-misję jest ostateczna. § 57 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy progra-mowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedosta-tecznej, z zastrzeżeniem: 1) braku promocji z uwagi na uchwałę rady pedagogicznej o niepromowaniu do klasy pro-gramowo wyższej przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 2) ewentualnego tzw. promowania warunkowego, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróż-nieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozu-mieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym w szkole pod-stawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i krajowym uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. § 58 1. Uczeń, który nie spełnił określonych statutem warunków do uzyskania promocji, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ewentu-alnego tzw. promowania warunkowego, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasię-gnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 3. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w klasie specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego. § 59 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedo-stateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki zajęć informatycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 5. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) proponuje egzaminujący, a zatwierdza prze-wodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. 6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, którego wzór ustalił minister wła-ściwy do spraw oświaty i wychowania. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy progra-mowo wyższej i powtarza klasę. 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna mo-że jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyj-nych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania. § 60 1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, 2) jeżeli przystąpił odpowiednio do sprawdzianu w klasie szóstej organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyj-ne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Rozdział 11 Postanowienia końcowe § 61 1. Ustalone w szkole regulaminy, będące odrębnymi dokumentami nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym. 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi przez mini-stra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. Szczegółowe zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okre-ślają odrębne przepisy, ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości. 4. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w jej siedzibie w godzinach urzędo-wania. § 62 1. Dyrektor szkoły może wynająć pracownikom lub osobom trzecim pomieszczenia znajdujące się w budynku szkoły jako lokal użytkowy, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, w zamian za opłatę czynszową. 2. Opłata za użytkowanie pomieszczeń, pomieszczeń których mowa w punkcie 1, ustalana jest na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Wijewo. 3. Wynajem pomieszczeń następuje na podstawie umowy najmu, która pod rygorem nieważ-ności wymaga formy pisemnej. 4. W umowie najmu, o której mowa w punkcie 3 określa się w szczególności: strony umowy, przedmiot najmu, okres na jaki umowa zostaje zawarta, wyszczególnienie wszystkich skład-ników należności, termin i sposoby zapłaty, a także inne dodatkowe warunki jakie strony sobie zastrzegają. 5. Opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wijewie wpłaca się na ra-chunek bankowy szkoły jako dochód, który następnie odprowadza się na konto organu pro-wadzącego terminie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. § 63 1. Wpływy z innych opłat osiąganych przez szkołę to: a) prowizje, b) opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, c) inne przychody. 2. Przychody, o których mowa w pkt. 1, odprowadza się na konto organu prowadzącego w terminie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. § 64 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut. 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 3. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej. 4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 5. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po trzech zmianach w statucie, do przygotowania tekstu jednolitego statutu. 6. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej. § 65 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc paragrafy od 2-18 “Statut Szkoły Podstawowej w Wijewie” obowiązującego od dnia 1 września 1999 roku ze zmianami. 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. Historia zmian: Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej w Wijewie uchwaliła Rada Pedagogiczna Szkoły Pod-stawowej w Wijewie w dniu 26 sierpnia 2014 r. Zmiany w Statucie w dniu 29 sierpnia 2013r.
Zmieniony ( 10.04.2015. )
 

1procent dla szkoły

Advertisement

Zegar