Szkoła Podstawowa Wijewo
Strona główna
Aktualności
Kontakt
Nauczyciele
Plany lekcji
Szukaj
Odpowiedzi na pytania
Samorząd uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Podręczniki
Rada Rodziców
mainmenu
Gmina Wijewo
Wikipedia o Wijewie
Dziennik elektroniczny

Nie pamiętasz hasła?
Rekomendacje w dziedzinie profilaktyki
01.03.2020.

Rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 

Rodzicu:

·        porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem cieplej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania

Mycie rąk to najprostsza i jedna z najbardziej skutecznych metod zapobiegania chorobom: powstrzymuje wirusy, usuwa pasożyty, eliminuje bakterie.

·        nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do szkoły

Dyrekcja szkoły

 

 

 
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Wijewie
01.03.2020.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Wijewie

w roku szkolnym 2020/2021

 

Podstawa prawna:

·         Art. 154 ust.1, art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.)

·         Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

 

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

·        Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

·        Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami ( przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły).

·        Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

·        W klasie I szkoły podstawowej zajęcia będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 dzieci.

                                                                                         

 

Karty zgłoszenia dziecka do I klasy są do pobrania w Przedszkolu Samorządowym w Wijewie.

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej w szkole podstawowej obowiązują kryteria zawarte w Uchwale Nr XXX/166/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 7 marca 2017 roku.

 

 

Lp.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokumenty potwierdzające kryterium

 

 

1.

 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

 

5

 

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły

 

 

2.

 

Przyjęcie kandydata nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału

 

 

10

 

Nie dotyczy

 

1.     Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

2.     Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku wymagane oświadczenia.

3.     W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek nie uwzględniając danego kryterium.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.     Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych, dla których Gmina Wijewo jest organem prowadzącym.

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postepowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym

 

02.03.2020r.- 16.03.2020r.

 

17.08.2020r. -21.08.2020r

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

18.03.2020r.- 23.03.2020r.

 

24.08.2020r.-26.08.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym

 

24.03.2020r.

 

27.08.2020r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postepowaniu rekrutacyjnym

 

24.03.2020r.- 27.03.2020r.

 

27.08.2020r.- 28.08.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

-w postępowaniu rekrutacyjnym

 

30.03.2020r.

 

31.03.2020r.

 

                         Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe

 

Art.40.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4)    informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w innej placówce.

2.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

3.    Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust.1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 12 z 811

1procent dla szkoły

Advertisement

Galeria

Zegar

Ankieta

Co robisz w czasie wolnym? Najczęściej:
 

Zmień szatę

vista_aero_template

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości