Zasady rekrutacji do klasy I
13.03.2019.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Wijewie

w roku szkolnym 2019/2020

Zasady rekrutacji umieszczone są na gazetce informacyjnej w szkole od 28 lutego 2019r.

 

 

Podstawa prawna:

·         Art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe ( Dz.U. Z 2017r. , poz.59 ze zm.)

·         Zarządzenie Nr 0050.2.15.2019 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Wijewo jest organem prowadzącym.

 

Nabór do pierwszych klas na rok szkolny 2019/2020

·        Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

·        Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami ( przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły).

·        Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

·        W klasie I szkoły podstawowej zajęcia będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 dzieci.

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej w szkole podstawowej obowiązują kryteria zawarte w Uchwale Nr XXX/166/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 7 marca 2017 roku.

 

 

Lp.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokumenty potwierdzające kryterium

 

1.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

 

5

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły

2.

Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której składany jest wniosek

 

5

 

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki

3.

Przyjęcie kandydata nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału

 

10

 

Nie dotyczy

 

1.     Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

2.     Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku wymagane oświadczenia.

3.     W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek nie uwzględniając danego kryterium.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.       Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.