Szkoła Podstawowa Wijewo
Strona główna
Aktualności
Kontakt
Nauczyciele
Plany lekcji
Szukaj
Odpowiedzi na pytania
Samorząd uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Podręczniki
Rada Rodziców
mainmenu
Biblioteka szkolna
RODO Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
30.10.2019.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-150 Wijewo reprezentowana przez Dyrektora.

2.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek; z którym można kontaktować się za pomocą adresu: kaczmarek_wioletta@wp.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem w celu:

·         przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         realizacji umowy zawartej z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) lub art. 9 ust. 2 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         wypełnienia obowiązków i wykonywania poszczególnych praw przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

·         przetwarzania danych w sposób oczywisty upubliczniony przez osobę, której dane dotyczą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         przetwarzania danych szczególnej kategorii związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         archiwalnym w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4.       Szkoła Podstawowa w Wijewie, reprezentowana przez Dyrektora przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ściśle dotyczących funkcjonowania oświaty, mianowicie:

·         ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.);

·         ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 ze zm.);

·         ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zm.);

·         ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011 Nr 139 poz. 814 ze zm.);

·         ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203 ze zm.).

5.       Dane osobowe są pozyskiwane od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

6.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego przez Administratora.

8.       Posiada Pani/Pan prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         sprostowania danych zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         usunięcia danych zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9.       W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.    Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

12.    Szkoła Podstawowa w Wijewie przetwarza dane osobowe co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji zadań.

Zmieniony ( 30.10.2019. )
 

1procent dla szkoły

Advertisement

Zegar